Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.net


Petri Nurminen
kotisivut

Sisällysluettelo
-täydentyy jatkuvasti... ...lisää linkkejä mainoksen alla...

Velvollisuus toimittaa työnhakutiedot

1.4.2009 

Dnro 97/4/08

Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas


TOIMEENTULOHAKEMUKSEN OHJAUKSESTA ON KÄYTÄVÄ SELVÄSTI ILMI
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT SELVITYKSET

1
KANTELU

Kantelija arvosteli oikeusasiamiehelle 9.1.2008 osoittamassaan
kirjeessä Vantaan sosiaali- ja terveystoimen etuuskäsittelijän
 15.11.2007 ja 18.12.2007 tekemiä toimeentulotukipäätöksiä,
joissa todettiin, että hänen tuli seuraavaan hakemukseensa
liittää mm. selvitys siitä, mistä hän oli hakenut työtä
yhteystietoineen.

Kantelija pyysi oikeusasiamiehen kannanottoa siitä, oliko 
sosiaaliviranomaisella oikeus yksityisyyden suojan säännökset
 huomioon ottaen vaatia häneltä edellä mainittuja tietoja ja
siitä, oliko lainmukaista antaa ymmärtää, että kyseisten
tietojen antaminen oli toimeentulotuen saamisen edellytys.

3
RATKAISU

3.1
Toimeentulotuen hakijan velvollisuus tietojen antamiseen

Toimeentulotukilain 2 §:n mukaan toimeentulotukeen on oikeus
jokaisella, joka on tuen tarpeessa ja joka ei saa toimeen-
tuloaan omalla ansiotyöllään tai muulla lainkohdassa tarkoi-
tetulla tavalla. Toimeentulotukilain 2 a §:ssä säädetään
tuen hakijan velvollisuudesta ilmoittautua työttömäksi
työnhakijaksi työvoimatoimistoon ja mahdollisuudesta
toimeentulotuen perusosan alentamiseen, ellei hakija
menettele näin. Toimeentulotukilain 10 §:ssä säädetään
tarkemmin toimeentulotuen perusosan suuruuden alentamisen
edellytyksistä.

Toimeentulotukilain 17 §:n mukaan toimeentulotuen hakijan 
on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot.
Myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetussa laissa (jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki)
asiakas velvoitetaan antamaan ne tiedot, joita toimielin
tai sen päätäntävaltaa käyttävä viranhaltija tarvitsee
sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa.


3.2
Arviointi

Viranhaltijan 15.11.2007 tekemässä päätöksessä todettiin,
että " - - -seuraavan toimeentulotukihakemuksen liitteeksi on
esitettävä työnhakijan asiakaskortti ja työnhakusuunnitelma
sekä selvitys mistä on töitä hakenut yhteystietoineen".
Päätöksessä 18.12.2007 puolestaan todettiin, että " - - -
jatkohakemuksen liitteeksi on esitettävä työnhakijan
asiakaskortti ja selvitys työnhausta".

Sosiaali- ja terveystoimen selvityksen mukaan kantelija oli 
pitkäaikainen toimeentulotuen asiakas ja hän oli työvoiman
palvelukeskuksen palvelujen piirissä. Selvityksen mukaan
toimeentulotuen saannin edellytykseksi ei ko. päätöksissä
asetettu sitä, että hänen tuli esittää selvitystä työnhaustaan.
Tikkurilan sosiaaliasema oli selvityksen mukaan vaatinut
tällaisia selvityksiä aktivoidakseen asiakasta työnhakuun.
Kirjallisessa menettelyssä oli tarkoitus ohjata asiakasta oma-
toimisuuteen työnhaussa ja saada palautetta asian käsittelijälle
asiakkaan työnhakutilanteesta. Selvityksen mukaan tiedot eivät
olleet toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä.

Toimeentulotuen hakijan on siis esitettävä toimeentulotuen 
määräämiseksi välttämättömät tiedot. Hakijan työnhaun
aktiivisuudella on merkitystä myös toimeentulotuen
määräämisessä. Näin on esimerkiksi perusosan alentamista
koskevan toimeentulotukilain 10 §:n soveltamisessa. Kantelija
oli kuitenkin ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja hän
sai työmarkkinatukea, joten toimeentulotuen perusosan
alentamisesta ei hänen kohdallaan ollut kysymys. Asiakirjoista
ei ilmene muutakaan syytä, jonka perusteella selvityksen
esittäminen hänen hakemistaan työpaikoista olisi
ollut toimeentulotuen määräämiseksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveystoimi totesi selvityksessään, että pyydetyt 
tiedot eivät olleet toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä,
vaan niiden tarkoitus oli aktivoida asiakasta omatoimiseen työnha-
kuun.

Toimeentulotuen asiakkaalle on laadittava sosiaalihuollon 
asiakaslain 7 §:ssä tarkoitettu palvelu-, hoito- kuntoutus- tai
 muu vastaava suunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriön
toimeentulotuen soveltajille tarkoittamassa oppaassa (sosiaali-
ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11, s. 64) todetaan,
että itsenäisen suoriutumisen edistämistä tähtäävään suunnitelmaan
voidaan sisällyttää mm. viimeisimmät työsuhteet ja niiden kesto,
työttömyyden syy ja kesto ja asiakkaan työnhakutavoitteet ja
suunnitelmat. Vaikka oppaassa tässä kohtaa tarkoitetaankin
perusosan alentamisen yhteydessä laadittavaa suunnitelmaa, mainitut
tiedot voivat näkemykseni mukaan olla tarpeellisia muidenkin
työttömyyden vuoksi toimeentulotukea saavien hakijoiden itsenäisen
suoriutumisen tukemista suunniteltaessa. Tällaisia tietoja voidaan
siis käsitykseni mukaan hakijalta sinänsä pyytää, mutta niiden
esittäminen ei voi mielestäni olla työmarkkinatukea saavan henkilön
toimeentulotukihakemuksen käsittelemisen edellytys.

Hallintolain 9 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on käytettävä 
asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Asiallisen, selkeän ja
ymmärrettävän kielenkäytön vaatimuksiin kuuluu sellainen ilmaisutapa,
jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa
yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön.

Toimeentulotukihakemusta koskevasta ohjauksesta onkin mielestäni
käytävä selvästi ilmi, mitkä pyydetyistä selvityksistä ovat
toimeentulotukihakemuksen käsittelemiseksi välttämättömät.
Nähdäkseni kantelijan toimeentulotukipäätöksiin kirjattu ohjaus
saattoi tältä osin antaa harhaanjohtavan käsityksen.

4
TOIMENPITEET

Saatan Tikkurilan sosiaaliaseman viranhaltijoiden tietoon (kohdassa 3.2)
esittämäni käsityksen siitä, että kyseiset yksityiskohtaiset
työnhakutiedot eivät ole työmarkkinatukea saavan henkilön
toimeentulotuen määräämisessä välttämättömiä. Kiinnitän samalla
viranhaltijoiden huomiota siihen, että toimeentulotukihakemusta
koskevista ohjeista tulee selkeästi käydä ilmi, mitkä pyyde-
tyistä selvityksistä ovat välttämättömiä hakemuksen käsittelemiseksi.

Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen päätöksestäni Vantaan 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle saatettavaksi Tikkurilan
sosiaaliaseman viranhaltijoiden tietoon.

-täsmähaku