Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 

Toimeentulotukihakemus on käsiteltävä viipymättä.

Pyydetyn lisäselvityksen puuttuminen ei saa viivästyttää käsittelyä.

Oikeusasiamiehen päätös odotettavissa olevan palkan huomiotta jättämisestä.

Diaarinumero: OKV/1482/1/2009
Antopäivä: 24.10.2011
Ratkaisija: AOKS
Toimeentulotukihakemuksen käsittely viivästyi

Kantelijan ja hänen avopuolisonsa toimeentulotukihakemuksessa oli riittämättömät tiedot avopuolison osalta. Sosiaalityöntekijä lähetti kantelijalle lisäselvityspyynnön, jonka lähettäminen viivästyi toimeentulotukilain 14 a §:n 3 momentin mukaisesta seitsemän päivän määräajasta yhdellä päivällä.

Kantelija oli yhteydessä sosiaalityöntekijään lisäselvityspyynnössä annettuna määräpäivänä, ja lupasi toimittaa puuttuvat tiedot. Seuraavana päivänä hän toimitti yhden pyydetyn liitteen, mutta muita puuttuvia tietoja ja liitteitä ei toimitettu. Sosiaalityöntekijä odotti puuttuvia tietoja ja liitteitä lisäselvityspyynnön määräpäivän jälkeen lähes kolme viikkoa ennen toimeentulotukipäätöksen tekemistä.

Toimeentulotukilain 14 a §:n 3 momentissa säädetään, että jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että päätös toimeentulotukihakemukseen olisi tullut tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella toimeentulotukilain mukaisessa määräajassa.

Kaupungin sosiaaliaseman toimipisteen ja sosiaalityöntekijän huomiota kiinnitettiin toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen.

Perustuslaki 19 §, 22 §
Toimeentulotukilaki 1 §, 14 a §, 17 §